Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • slider
  • slide2
  • slide3

Bibliografia od 2014 r.

Bakteriologia dla aptekarzy według "Komentarza do ósmego wydania Farmakopei Austriackiej" z 1907 roku
W: Czystość i brud : higiena w XIX wieku: wokół przełomu bakteriologicznego ; red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk; Bydgoszcz: Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2016; s.265-278

Fałszerstwa - problem opanowany czy akceptowalna patologia?
W:Lek roślinny. T.6. Rośliny w lecznictwie, w środowisku naturalnym i w krajobrazie kulturowym; pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2017; s.109-117

Głód wiedzy a głód bogactwa na podstawie rozprawy Disputatio de Metallorum Transmutatione... Johanna Gabriela Drechsslera
W: Głód : skojarzenia, metafory, refleksje...; pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary; Opole: Uniwersytet Opolski, 2014; s.179-187
(Stromata Anthropologica; 9)

"Głupich nie sieją"... czyli czytaj i słuchaj uważnie
W: Głupota wszechobecną jest: o uniwersalności pewnej ludzkiej przywary; pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk; Opole: Uniwersytet Opolski, 2017; s.209-220
(Stromata Anthropologica; 12)

"Histoire generale des Drogues" Pierre'a Pometa jako źródło historyczne
W: Lek roślinny. T.4. Produkty pochodzenia roślinnego w lecznictwie, dietetyce, kosmetyce, ekonomice i kulturze popularnej; pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki; Wrocław: Quaestio, 2015; s.73-84

Kariera wybranych środków roślinnych w czasach nowożytnych
W: Lek roślinny. T.3. Fitoterapia w medycynie klinicznej, w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej: zagadnienia teoretyczne i praktyczne; pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Andrzeja Syroki i Katarzyny Sudoł; Wrocław: Quaestio, 2014; s.45-58

Kurioza Pierre'a Pometa, czyli niezwykłości w "Histoire Generale des Drogues"
W: Świat kuriozów : od zadziwienia do fascynacji; pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk; Opole: Uniwersytet Opolski, 2016; s.291-301
(Stromata Anthropologica; 11)

Muzeum Farmacji
W:Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2011-2015; Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.606-611

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - historia i stan obecny
W: Rozwój aptekarstwa śląskiego: moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki; pod red. Anny Marek i Bożeny Urbanek; Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, 2014; s.309-325

Organizacja i rola Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jako przykład popularyzacji wiedzy z zakresu historii nauki
W: Historia na źródłach oparta: studia ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin; pod red. Andrzeja Stroynowskiego; Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017; s.169-178

Spory o priorytet odkryć naukowych na wybranych przykładach z historii medycyny i farmacji europejskiej
W: Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej; pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk; Opole: Uniwersytet Opolski, 2015; s.177-184
(Stromata Anthropologica; 10)

Surowce zwierzęce wg Pierre'a Pometa
W: Leki i choroby odzwierzęce. T.1; pod red. Lilianny Wdowiak, Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki; Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; s.85-99

Wrocławski Dom Śląskiego Aptekarza - jego funkcja i rola
Opuscula Musealia 2016 Vol.24; s.77-83

Zalecenia prozdrowotne w osiemnastowiecznych kalendarzach śląskich
W: Czystość i brud : higiena nowożytna (XV-XVIII w.); red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk; Bydgoszcz: Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2015; s.223-233

z: Łukasz Braun: The impact of external factors on legal and economic aspects of functioning of Silesian pharmacies in XVII and XVIII centuries
W: 42nd International Congress for the History of Pharmacy. Istanbul, Turkey, 8-11 September 2015. Abstracts; s.79 poz.SL-75

z: Bożena Płonka-Syroka: Farmaceutické Muzeum Lékařské Univerzity ve Vratislavi (2007-2016)
Ces.Slov.Farm. 2017 nr 1; s.48-49
LXI. sympozium z dějin farmacie. Kuks (Czech Republic), 30. dubna 2016

z: Płonka-Syroka, Bożena: Kurort Świeradów Zdrój [Bad Flinsberg] - Geschichte und Gegenwart
W: Saglik ve su kültürü = Gesundheit und Wasserkultur = Health and water-culture; ed. Arin Namal, Ayşegül Demirhan Erdemir, Bożena Płonka-Syroka; Istanbul, 2014; s.50-54

z: Bożena Płonka-Syroka: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i jego działalność na rzecz Uczelni, miasta i regionu
W: Wybrane problemy historii medycyny: pięć perspektyw; pod red. Anity Magowskiej i Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2017; s.314-324

red. z: Bożena Płonka-Syroka: Lek roślinny. T.4. Produkty pochodzenia roślinnego w lecznictwie, dietetyce, kosmetyce, ekonomice i kulturze popularnej
Wrocław: Quaestio, 2015; 274 s.

red. z: Bożena Płonka-Syroka: Lek roślinny. T.5. Rośliny jako podstawa racjonalnej diety oraz źródło leków
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; 204 s.

red. z: Bożena Płonka-Syroka: Lek roślinny. T.6. Rośliny w lecznictwie, w środowisku naturalnym i w krajobrazie kulturowym
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2017; 278 s.

red. z: Bożena Płonka-Syroka: Miraże pseudoterapii i ich koszty zdrowotne i społeczne
Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2017; 248 s.
(Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych; T.3)

red. z: Bożena Płonka-Syroka: Wybrane elementy historii uzdrowisk polskich i niemieckich do 1945 r.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2017; 231, [1] s.
(Kultura uzdrowiskowa w Europie; T.9)

red. z: Bożena Płonka-Syroka, Lidia Czyż, Katarzyna Sudoł : Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek)
Wrocław: Quaestio, 2014; 595 s.
(Kultura uzdrowiskowa w Europie; T.6)

red. z: Bożena Płonka-Syroka, Mateusz Dąsal: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; 574, [1] s.
(Kultura uzdrowiskowa w Europie; T.7)

red z: Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel: Miłość czarowna
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015; 314 s.
(Antropologia miłości; t.7)

red. z: Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel: Miłość sprzedajna
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014; 507 s.
(Antropologia miłości; t.6)

red. z: Bożena Płonka-Syroka, Mariusz Migała, Mateusz Dąsal: Elitarny model europejskiego uzdrowiska - ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2017; 355, [1] s.
(Kultura uzdrowiskowa w Europie; T.8)

red. z: Bożena Płonka-Syroka, Katarzyna Sudoł: Lek roślinny. T.3. Fitoterapia w medycynie klinicznej, w dawnej tradycji leczniczej i we współczesnej kulturze popularnej : zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Wrocław: Quaestio, 2014; 258 s.

red. z: Bożena Płonka-Syroka, Wiesław Wójcik: Choroba w perspektywie społecznej - dialog, edukacja, wsparcie
Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2017; 194 s.
(Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych; T.2)

red. z: Lilianna Wdowiak, Bożena Płonka-Syroka: Leki i choroby odzwierzęce. T.1
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016; 413 s.


 Pełna bibliografia: Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu